Legal Travel Beagle Logo

Nedenstående generelle vilkår og betingelser bedes venligst læst grundigt igennem, da brug af denne service på internettet konstituerer accept af disse vilkår og betingelser. Legal Travel Beagle forbeholder sig retten til at opdatere de generelle vilkår og betingelser til enhver tid, ved visning af ændrede betingelser på hjemmesiden. De generelle vilkår og betingelser danner den overordnede ramme og baggrund for indgåelse af en aftale mellem Legal Travel Beagle og kunden. De generelle vilkår og betingelser bør opbevares og gemmes til evt. senere referencer. Legal Travel Beagles politik for brug af cookies, samt opbevaring af data indgår som en del af de generelle vilkår og betingelser for denne hjemmeside.

1. GENERELT

1.1 I det følgende benævnes virksomheden som ”Legal Travel Beagle” og brugeren af hjemmesiden som ”kunden”. Ved almindelig aftaleindgåelse, samt ved oprettelse og opstart af en sag hos Legal Travel Beagle accepterer kunden automatisk nedenstående følgende vilkår og handelsbetingelser, medmindre andet konkret aftales på skriftligt grundlag.

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEUDBYDEREN

2.1 Hjemmesiden https://www.legaltravelbeagle.com ejes og drives af virksomheden Legal Travel Beagle.

2.2 Legal Travel Beagle er en privatpraktiserende juridisk konsulentvirksomhed, der rådgiver private rejsende samt erhvervsvirksomheder om juridiske rettigheder ved køb af pakkerejser, samt passagerrettigheder ved rejser med transportformerne fly – tog – bus – skib.

2.3 Virksomhedsadressen er Legal Travel Beagle, Nibe Erhvervspark, Skalhuse 5, DK-9240 Nibe, Danmark.

2.4 Legal Travel Beagles CVR nummer er 39 64 53 78.

2.5 Spørgsmål kan rettes til Legal Travel Beagles e-mail: info@legaltravelbeagle.com

3. GENEREL AFTALEINDGÅELSE OG JURIDISK SAGSBEHANDLING

3.1 Legal Travel Beagles juridiske rådgivning er rettet mod den konkrete sag og rådgivningen kan således ikke overføres og anvendes til andet formål, uden Legal Travel Beagles udtrykkelige forhåndsaccept. Legal Travel Beagle er kun ansvarlig over for den direkte kunde for den rådgivning der er ydet, medmindre andet er aftalt.

3.2 Legal Travel Beagle er underlagt den danske Lov om juridisk rådgivning og er forpligtet til at udvise en adfærd, der er i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. Det påhviler således Legal Travel Beagle, at udføre den juridiske rådgivning grundigt, samvittighedsfuldt og med den fornødne hurtighed. Kunden har garanti for, at det arbejde, som Legal Travel Beagle fører på kundens vegne, vil være af højeste standard og kvalitet.

3.3 Forud for sagsoprettelse, ved tilbudsgivning og eksterne aftaler, indgår kunden en særskilt rådgivningsaftale med Legal Travel Beagle. Denne aftale vil indeholde lovpligtige informationer om ansvarsforsikring og forsikringssum, rådgiverens uddannelse, samt honorarafregning. I tillæg til rådgivningsaftalen, modtager kunden en kopi af de gældende vilkår og betingelser, samt den til enhver tid gældende prisliste.


3.4 I forhold til juridisk sagsbehandling handler Legal Travel Beagle på kundens vegne over for rejsearrangøren eller transportudbyderen. Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til, at foretage ethvert retsligt skridt for at opnå den højest mulige kompensation eller berettigede erstatning, som følge af den opståede hændelse. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra kunden. Ved oprettelse af en sag erklærer kunden, at de oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende.

3.5 Kompensation: Det totale beløb, som er udbetalt af rejsearrangøren eller transportudbyderen i henhold til et erstatningskrav eller et forlig, som udtryk for velvilje eller på anden vis til kunden eller Legal Travel Beagle, efter at kunden har accepteret disse generelle vilkår og betingelser. Kompensationen indeholder ikke betaling for advokatsalærer, retsafgifter, valutagebyrer, opkrævningsomkostninger eller lignende, hvilke udelukkende tilhører Legal Travel Beagle.

3.6 Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til at afbryde sagen, såfremt kunden ikke afgiver tilstrækkelige og præcise oplysninger, samt til den for sagen relevante dokumentation. Legal Travel Beagle forbeholder sig til på ethvert tidspunkt i forløbet at afbryde og afvikle sagen overfor kunden, såfremt Legal Travel Beagle vurderer, at det vil være bedst i kundens interesse, eller at der ikke er grundlag for kompensation.Endvidere forbeholder Legal Travel Beagle sig ret til, at udtræde af en sag vedinteressekonflikt eller inhabilitet. Afklaring af, om der foreligger interessekonflikt eller inhabilitet, foretages inden igangsættelse af sagen.

3.7 Legal Travel Beagle overtager kundens krav mod rejsearrangøren eller transportudbyderen og kunden er derfor ikke berettiget til, sideløbende selv at rette henvendelse rejsearrangøren eller transportudbyderen, med henblik på at kræve eller modtage kompensation /erstatning for samme forhold. For at sikre det bedst mulige resultat i sagen,er kunden, efter at have underskrevet den påkrævede fuldmagt, forpligtet til at underrette Legal Travel Beagle, såfremt rejsearrangøren eller transportudbyderen kontakter kunden for så vidt angår den igangværende sag.

3.8 Såfremt kunden ønsker at få udgifter dækket som følge af hændelsen, skal kvitteringerne for ekstra udgifter tilføjes på sagen ved dens oprettelse. Hvis kvitteringerne for ekstraudgifterne ikke er Legal Travel Beagle i hænde inden kravets afsendelse tilrejsearrangøren eller transportudbyderen, er Legal Travel Beagle ikke forpligtet til at eftersende krav om refundering af ekstraudgifterne tilrejsearrangøren eller transportudbyderen, medmindre disse overstiger DKK 2.000,00.

3.9 Kunden er garant for, at kravet ikke er overgivet til tredjemand, og at ingen retstvist er afventende eller forventet mellem kunden og rejsearrangøren eller transportudbyderen i den opstartede sag. En opstartet sag hos Legal Travel Beagle kan ikke overdrages til andre.

3.10 Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til, at modtage informationer fra rejsearrangøren eller transportudbyderen og de relevante myndigheder på kundens vegne.

3.11 Såfremt kundens forhold bevirker, at Legal Travel Beagle ikke er i stand til at indhente kompensationen,har Legal Travel Beagle foretaget forgæves arbejde i forbindelse medinddrivelse af kompensationen, hvorfor Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til, at opkræve det potentielle honorar for det udførte arbejde fra kunden.

3.12 Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til at indgå forlig med rejsearrangøren eller transportudbyderen på kundens vegne.

3.13 Legal Travel Beagle beslutter selv hvilke retslige skridt, der er nødvendige for at opnå den højest mulige kompensation / erstatning. Der kan ikke stilles krav til Legal Travel Beagles måde at forhandle på.

3.14 Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til, at modtage kompensation på kundens vegne. Efter at Legal Travel Beagle har modtaget kompensationen, overføres kundens andel af kompensationen hurtigst muligt til den af kunden oplyste bankkonto.

3.15 Såfremt rejsearrangøren eller transportudbyderen ikke udbetaler kompensation eller fremkommer med et acceptabelt forligstilbud, kan Legal Travel Beagle automatisk videresende en klage herom til relevante myndigheder. Legal Travel Beagle vurderer, om et af rejsearrangøren eller transportudbyderen afgivet forligstilbud er acceptabelt. Dog sker dette ikke uden forudgående aftale med kunden.

3.16 Legal Travel Beagle vurderer egenhændigt, om sagen skal indbringes for en retlig instans, for at sikre den juridisk berettigede kompensation. Såfremt Legal Travel Beagle finder det nødvendigt,kan sagen indbringes for retsvæsenet uden særlig aftale med kunden.

3.17 Sagsbehandlingen varetages primært af jurister for at sikre en korrekt juridisk sagsbehandling af højeste standard og kvalitet. Legal Travel Beagle har desuden faste aftaler med advokater i det omfang Legal Travel Beagle finder det nødvendigt, for at kunne behandle den konkrete sag.

3.18 Legal Travel Beagles kommunikation og krav til rejsearrangøren eller transportudbyderen er fortroligt og kan ikke kræves udleveret.

3.19 Aftalen kan til enhver en tid opsiges fra kundens side, hvis det potentielle honorar til Legal Travel Beagle betales.

4. Honorar og betaling

4.1 Såfremt rejsearrangøren eller transportudbyderen udbetaler kompensationen, har Legal Travel Beagle krav på et rimeligt honorar for det juridiske arbejde. Det juridiske arbejde omfatter – men er ikke begrænset til – sagsbehandling som e-mail- og brevkorrespondance, telefonsamtaler, dokumentudarbejdelse, transport m.v. Honorarafregningen beregnes endeligt ved sagens afslutning. Såfremt kunden ønsker det, kan der i forbindelse med opstart af sagen udarbejdes et prisoverslag inkl. et muligt tidsestimat, såfremt opgaven og sagen kan afgrænses.


4.2 Legal Travel Beagle honoreres efter ”no cure, no pay” princippet. Opnås der ikke kompensation hos rejsearrangøren eller transportudbyderen, er Legal Travel Beagle ikke berettiget til at opkræve honorar.

4.3 Såfremt rejsearrangøren eller transportudbyderen refunderer kundens udgifter til mad og drikke, hotelovernatninger eller transport mellem lufthavnen / busterminalen / togstationen / havneterminalen og hotellet i forbindelse med forsinkelsen eller aflysningen, har Legal Travel Beagle krav på op til 10 % (inkl. moms) af udgifterne hertil.

4.4 Såfremt rejsearrangøren eller transportudbyderen refunderer prisen for kundens billet, har Legal Travel Beagle ligeledes krav på op til 10 % (inkl. moms) af udgifterne hertil.

4.5 Såfremt der påløber renter hidrørende fra kundens krav mod rejsearrangøren eller transportudbyderen, tilfalder disse renter Legal Travel Beagle.

4.6 Såfremt rejsearrangøren eller transportudbyderen tager gebyrer for at overføre kompensationen til Legal Travel Beagle, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen.

4.7 Såfremt Legal Travel Beagle har gebyrer forbundet ved en overførsel til kundens bankkonto, fx en konto der ikke er dansk, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen.

4.8 Rabatkuponer kan indløses frem til, at transportudbyderen og / eller rejsearrangøren har overført kompensationen og evt. ekstraudgifter til Legal Travel Beagle eller kundens konto. Herefter er det ikke længere muligt at opnå rabat på Legal Travel Beagles honorar. Bemærk at det kun er muligt at gøre brug af én rabatkupon. Ved brug af flere rabatkuponer, vil Legal Travel Beagle benytte den rabatkupon, der giver kunden den største rabat. Ved en rabatkupon forstås en kode eller omstændighed, der giver hjemmel til at opnå en rabat på prisen for Legal Travel Beagles ydelse.

4.9 Såfremt Legal Travel Beagle vurderer at sagen skal indgives for retten, afholder Legal Travel Beagle udgifterne til sagens gang for retten. Såfremt der i forbindelse med retssagen tildeles sagsomkostninger, procesrenter, retsafgift og andre udgifter/indtægter forbundet med varetagelsen af retssagen, tilfalder disse Legal Travel Beagle.

4.10 Tvister angående honorarafregning skal i første omgang forsøges at løses i mindelighed mellem Legal Travel Beagle og kunden. Såfremt kunden ønsker at indgive en klage over Legal Travel Beagles honorarafregning, kan dette ske skriftligt til Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

5. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1 Legal Travel Beagle kan ikke gøres ansvarlig, såfremt kunden mener at være berettiget til en større kompensation end den af Legal Travel Beagle opnåede kompensation.

5.2 Informationerne på https://www.legaltravelbeagle.com er udfærdiget så præcist som muligt, men tjenesteudbyderen garanterer ikke rigtigheden heraf. Tjenesteudbyderen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, og kan ikke garantere, uanset indholdet på hjemmesiden, at kunden har krav på kompensation.

5.3 Legal Travel Beagle er ikke ansvarlig for enhver følge af, at kunden har givet forkerte bankoplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, at kompensationen er blevet udbetalt til en forkert modtager. Såfremt kompensationen, grundet kundens fejl, er blevet udbetalt til en forkert modtager, vil Legal Travel Beagle ikke være forpligtet til aktivt at genvinde den.

5.4 Legal Travel Beagle yder ikke juridisk rådgivning i de tilfælde, hvor Legal Travel Beagles ansattes nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Dette gælder for alle sager, hvad enten det omhandler tidligere, igangværende eller fremtidige sager.

5.5 Legal Travel Beagles ansvar omfatter ikke under nogen omstændigheder kunders ikke-økonomiske konsekvenstab, driftstab, mistet data, mistet goodwill, tabt fortjeneste, mistet image m.v., eller andre former for indirekte tab.

6. KUNDENS ANSVAR OG FORPLIGTELSER

6.1 Legal Travel Beagle accepterer kun kontooplysninger skriftligt. Kunden bør være omhyggelig, når kontooplysninger opgives. Såfremt der opgives forkerte kontooplysninger til Legal Travel Beagle og det medfører en overførsel til en bankkonto, som kunden ikke har adgang til, er Legal Travel Beagle ikke forpligtet til at udbetale kompensationen endnu en gang til kundens rigtige konto.

6.2 Såfremt rejsearrangøren eller transportudbyderen udbetaler kompensationen direkte til kunden, er kunden forpligtet til at informere Legal Travel Beagle om dette og betale 10 % inkl. moms af beløbet til Legal Travel Beagle senest 8 dage efter, at kompensationen er modtaget.

6.3 Såfremt kunden har modtaget kompensation direkte fra rejsearrangøren eller transportudbyderen og ikke informerer det til Legal Travel Beagle indenfor 10 dage, og dette medfører, at Legal Travel Beagle har unødvendige omkostninger i form af retsafgifter og udarbejdelse af en evt. stævning, kan Legal Travel Beagle i tillæg til honoraret fakturere kunden for maksimalt DKK 950,- til dækning af udgiften til retsafgiften og spildt arbejdsfortjeneste vedrørende udarbejdelse af stævningen.

6.4 Kunden forpligter sig til, hurtigst muligt at orientere Legal Travel Beagle om væsentlige ændringer af kundeforholdet, som f.eks. ændring af adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

7. FORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE

7.1 Legal Travel Beagle og virksomhedens ansatte er forpligtet til at behandle alle informationer på en lovlig og rimelig måde, der tilsigter, at der kun behandles informationer der er nødvendige og rimelige i forhold til formålet.

7.2 De af kunden videregivne/indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af Legal Travel Beagle, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det nødvendige for at føre kundens sag bedst muligt. Enhver sag, oplysning og opgave fra en kunde behandles som fortrolig, medmindre det af omstændighederne fremgår, at der ikke er tale om oplysninger, sager og opgaver af fortrolig karakter.

7.3 Legal Travel Beagle kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Kunden afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i dette henseende.

8. FORTRYDELSESRET

8.1 I henhold til EU’s forbrugerregulativ har forbrugere en lovhjemlet fortrydelsesret. En forbruger er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når forbrugeren hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

8.2 En privat kunde kan fortryde en indgået aftale med Legal Travel Beagle inden for 14 dage, regnet fra aftaleindgåelsen. Såfremt kunden vælger at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden skriftligt (via brev eller e-mail eller på anden skriftlig måde) meddele dette inden udløbet af de 14 dages fortrydelsesret. Såfremt Legal Travel Beagle har igangsat sagsbehandlingen og transportøren eller rejsearrangøren har accepteret det anmodede erstatningskrav, kan kunden ikke fortryde aftalen. I så fald vil Legal Travel Beagle allerede have udført den overfor kunden leverede tjenesteydelse.

9. LOVVALG OG VÆRNETING

9.1 Enhver tvist om forståelse af de gældende generelle vilkår og betingelser, vil blive forsøgt løst i mindelighed mellem kunden og Legal Travel Beagle. Såfremt det bliver nødvendigt, kan tvisten indbringes for de danske domstole og skal afgøres efter dansk national ret ved Retten i Aalborg som første instans.

10. ACCEPT OG UNDERSKRIFT

Legal Travel Beagle anbefaler, at kunden udfylder og underskriver nedenstående rubrik og returnerer en kopi til virksomheden straks. På denne måde kan Legal Travel Beagle sikre sig, at kunden forstår og accepterer de vilkår og betingelser, hvorpå Legal Travel Beagle agerer over for kunden, samt hvorpå kunden forpligter sig til at agere over for Legal Travel Beagle.

Legal Travel Beagle Logo

Generelle Vilkår og Betingelser er opdateret Version 02.02.2020_Legal Travel Beagle