Legal Travel Beagle Logo

Nedenstående generelle vilkår og betingelser bedes venligst læst grundigt igennem, da brug af denne service på internettet konstituerer accept af disse vilkår og betingelser. Legal Travel Beagle forbeholder sig retten til at opdatere de generelle vilkår og betingelser til enhver tid, ved visning af ændrede betingelser på hjemmesiden. De generelle vilkår og betingelser danner den overordnede ramme og baggrund for indgåelse af en aftale mellem Legal Travel Beagle og kunden. De generelle vilkår og betingelser bør opbevares og gemmes til evt. senere referencer. Legal Travel Beagles politik for brug af cookies, samt opbevaring af data indgår som en del af de generelle vilkår og betingelser for denne hjemmeside.

1. GENERELT

1.1 I det følgende benævnes virksomheden som ”Legal Travel Beagle” og brugeren af hjemmesiden som ”kunden”. Ved almindelig aftaleindgåelse, samt ved oprettelse og opstart af en sag hos Legal Travel Beagle accepterer kunden automatisk nedenstående følgende vilkår og handelsbetingelser, medmindre andet konkret aftales på skriftligt grundlag.

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEUDBYDEREN

2.1 Hjemmesiden https://www.legaltravelbeagle.com ejes og drives af virksomheden Legal Travel Beagle.

2.2 Legal Travel Beagle er en privatpraktiserende juridisk konsulentvirksomhed, der rådgiver private rejsende samt erhvervsvirksomheder om juridiske rettigheder ved køb af pakkerejser, samt passagerrettigheder ved rejser med transportformerne fly – tog – bus – skib.

2.3 Virksomhedsadressen er Legal Travel Beagle, Nibe Erhvervspark, Præstegårdsvej 3, Farstrup, DK-9240 Nibe, Danmark.

2.4 Udgået

2.5 Spørgsmål kan rettes til Legal Travel Beagles e-mail: info@legaltravelbeagle.com

3. GENEREL AFTALEINDGÅELSE OG JURIDISK SAGSBEHANDLING

3.1 Legal Travel Beagles juridiske rådgivning er rettet mod den konkrete sag og rådgivningen kan således ikke overføres og anvendes til andet formål, uden Legal Travel Beagles udtrykkelige forhåndsaccept. Legal Travel Beagle er kun ansvarlig over for den direkte kunde for den rådgivning der er ydet, medmindre andet er aftalt.

3.2 Legal Travel Beagle er underlagt den danske Lov om juridisk rådgivning og er forpligtet til at udvise en adfærd, der er i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. Det påhviler således Legal Travel Beagle, at udføre den juridiske rådgivning grundigt, samvittighedsfuldt og med den fornødne hurtighed. Kunden har garanti for, at det arbejde, som Legal Travel Beagle fører på kundens vegne, vil være af højeste standard og kvalitet.

3.3 Forud for sagsoprettelse, ved tilbudsgivning og eksterne aftaler, indgår kunden en særskilt rådgivningsaftale med Legal Travel Beagle. Denne aftale vil indeholde lovpligtige informationer om ansvarsforsikring og forsikringssum, rådgiverens uddannelse, samt honorarafregning. I tillæg til rådgivningsaftalen, modtager kunden en kopi af de gældende vilkår og betingelser, samt den til enhver tid gældende prisliste.


3.4 I forhold til juridisk sagsbehandling handler Legal Travel Beagle på kundens vegne over for rejsearrangøren eller transportudbyderen. Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til, at foretage ethvert retsligt skridt på vegne af kunden iht. Småsagsprocessen i Byretten. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra kunden. Ved oprettelse af en sag erklærer kunden, at de oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende.

3.5 Udgået.

3.6 Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til at afbryde sagen, såfremt kunden ikke afgiver tilstrækkelige og præcise oplysninger, samt til den for sagen relevante dokumentation. Legal Travel Beagle forbeholder sig til på ethvert tidspunkt i forløbet at afbryde og afvikle sagen overfor kunden, såfremt Legal Travel Beagle vurderer, at det vil være bedst i kundens interesse, eller at der ikke er grundlag for et videre sagsforløb. Endvidere forbeholder Legal Travel Beagle sig ret til, at udtræde af en sag vedinteressekonflikt eller inhabilitet. Afklaring af, om der foreligger interessekonflikt eller inhabilitet, foretages inden igangsættelse af sagen.

3.7 For at sikre det bedst mulige resultat i sagen,er kunden, efter at have underskrevet den påkrævede fuldmagt, forpligtet til at underrette Legal Travel Beagle, såfremt rejsearrangøren eller transportudbyderen kontakter kunden for så vidt angår den igangværende sag.

3.8 Udgået.

3.9 Kunden er garant for, at eventuelle krav ikke er overgivet til tredjemand, og at ingen retstvist er afventende eller forventet mellem kunden og rejsearrangøren eller transportudbyderen i den opstartede sag. En opstartet sag hos Legal Travel Beagle kan ikke overdrages til andre.

3.10 Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til, at modtage informationer fra rejsearrangøren eller transportudbyderen og de relevante myndigheder på kundens vegne.

3.11 Såfremt kundens forhold bevirker, at Legal Travel Beagle ikke er i stand til at gennemføre og afslutte sagen, har Legal Travel Beagle foretaget forgæves arbejde, hvorfor Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til, at opkræve det potentielle honorar for det udførte arbejde fra kunden.

3.12 Legal Travel Beagle forbeholder sig ret til at indgå forlig med rejsearrangøren eller transportudbyderen på kundens vegne.

3.13 Legal Travel Beagle beslutter selv hvilke retslige skridt, der er nødvendige for at kunne gennemføre og afslutte sagen. Der kan ikke stilles krav til Legal Travel Beagles måde at forhandle på.

3.14 Udgået.

3.15 Udgået.

3.16 Legal Travel Beagle vurderer egenhændigt, om sagen skal indbringes for en retlig instans, jf. reglerne om Småsagsprocessen, hvis sagens værdi ikke overstiger 50.000 kroner. Såfremt Legal Travel Beagle finder det nødvendigt,kan sagen indbringes for retsvæsenet uden særlig aftale med kunden.

3.17 Sagsbehandlingen varetages primært af jurister for at sikre en korrekt juridisk sagsbehandling af højeste standard og kvalitet. Legal Travel Beagle har desuden faste aftaler med advokater i det omfang Legal Travel Beagle finder det nødvendigt, for at kunne behandle den konkrete sag.

3.18 Legal Travel Beagles kommunikation til rejsearrangøren eller transportudbyderen er fortroligt og kan ikke kræves udleveret.

3.19 Aftalen kan til enhver en tid opsiges skriftligt med mindst 1 uges varsel fra kundens side, mod betaling af det aftalte honorar til Legal Travel Beagle.

4. Honorar og betaling

4.1 Legal Travel Beagle har krav på et rimeligt honorar for det juridiske arbejde. Det juridiske arbejde omfatter – men er ikke begrænset til – sagsbehandling som e-mail- og brevkorrespondance, telefonsamtaler, dokumentudarbejdelse, transport m.v. Honorarafregningen beregnes endeligt ved sagens afslutning. Såfremt kunden ønsker det, kan der i forbindelse med opstart af sagen udarbejdes et prisoverslag inkl. et muligt tidsestimat, såfremt opgaven og sagen kan afgrænses.


4.2 Legal Travel Beagle honoreres efter medgået tid eller efter anden særskilt aftale med kunden.

4.3 Udgået.

4.4 Udgået.

4.5 Såfremt der påløber renter hidrørende fra kundens rejste krav mod rejsearrangøren eller transportudbyderen, tilfalder disse renter Legal Travel Beagle.

4.6 Såfremt rejsearrangøren eller transportudbyderen tager gebyrer for at overføre beløb til Legal Travel Beagle, fratrækkes gebyret på kundens faktura.

4.7 Såfremt Legal Travel Beagle har gebyrer forbundet ved en overførsel til kundens bankkonto, fx en konto der ikke er dansk, fratrækkes gebyret på kundens faktura.

4.8 Udgået.

4.9 Såfremt Legal Travel Beagle vurderer at sagen skal indgives for retten, afholder Legal Travel Beagle udgifterne til sagens gang for retten, medmindre andet aftales med kunden. Såfremt der i forbindelse med retssagen tildeles sagsomkostninger, procesrenter, retsafgift og andre udgifter/indtægter forbundet med varetagelsen af retssagen, tilfalder disse Legal Travel Beagle.

4.10 Tvister angående honorarafregning skal i første omgang forsøges at løses i mindelighed mellem Legal Travel Beagle og kunden. Såfremt kunden ønsker at indgive en klage over Legal Travel Beagles honorarafregning, kan dette ske skriftligt til Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

5. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1 Udgået.

5.2 Informationerne på https://www.legaltravelbeagle.com er udfærdiget så præcist som muligt, men tjenesteudbyderen garanterer ikke rigtigheden heraf. Tjenesteudbyderen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, og kan ikke garantere, uanset indholdet på hjemmesiden.

5.3 Legal Travel Beagle er ikke ansvarlig for enhver følge af, at kunden har givet forkerte bankoplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, at et beløb er blevet udbetalt til en forkert modtager. Såfremt et beløb, grundet kundens fejl, er blevet udbetalt til en forkert modtager, vil Legal Travel Beagle ikke være forpligtet til aktivt at genvinde den.

5.4 Legal Travel Beagle yder ikke juridisk rådgivning i de tilfælde, hvor Legal Travel Beagles ansattes nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Dette gælder for alle sager, hvad enten det omhandler tidligere, igangværende eller fremtidige sager.

5.5 Legal Travel Beagles ansvar omfatter ikke under nogen omstændigheder kunders ikke-økonomiske konsekvenstab, driftstab, mistet data, mistet goodwill, tabt fortjeneste, mistet image m.v., eller andre former for indirekte tab.

6. KUNDENS ANSVAR OG FORPLIGTELSER

6.1 Legal Travel Beagle accepterer kun kontooplysninger skriftligt. Kunden bør være omhyggelig, når kontooplysninger opgives. Såfremt der opgives forkerte kontooplysninger til Legal Travel Beagle og det medfører en overførsel til en bankkonto, som kunden ikke har adgang til, er Legal Travel Beagle ikke forpligtet til at udbetale beløb endnu en gang til kundens rigtige konto.

6.2 Udgået.

6.3 Såfremt kunden har modtaget beløb direkte fra rejsearrangøren eller transportudbyderen og ikke informerer om det til Legal Travel Beagle indenfor 10 hverdage, og dette medfører, at Legal Travel Beagle har unødvendige omkostninger i form af retsafgifter og udarbejdelse af en evt. stævning, kan Legal Travel Beagle i tillæg til aftalt honorar fakturere kunden for maksimalt DKK 950,- til dækning af udgiften til retsafgiften og spildt arbejdsfortjeneste vedrørende udarbejdelse af stævningen.

6.4 Kunden forpligter sig til, hurtigst muligt at orientere Legal Travel Beagle om væsentlige ændringer af kundeforholdet, som f.eks. ændring af adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

7. FORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE

7.1 Legal Travel Beagle og virksomhedens ansatte er forpligtet til at behandle alle informationer på en lovlig og rimelig måde, der tilsigter, at der kun behandles informationer der er nødvendige og rimelige i forhold til formålet.

7.2 De af kunden videregivne/indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af Legal Travel Beagle, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det nødvendige for at føre kundens sag bedst muligt. Enhver sag, oplysning og opgave fra en kunde behandles som fortrolig, medmindre det af omstændighederne fremgår, at der ikke er tale om oplysninger, sager og opgaver af fortrolig karakter.

7.3 Legal Travel Beagle kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Kunden afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i dette henseende.

8. FORTRYDELSESRET

8.1 I henhold til EU’s forbrugerregulativ har forbrugere en lovhjemlet fortrydelsesret. En forbruger er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når forbrugeren hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

8.2 En privat kunde kan fortryde en indgået aftale med Legal Travel Beagle inden for 14 kalenderdage, regnet fra aftaleindgåelsen. Såfremt kunden vælger at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden skriftligt (via brev eller e-mail eller på anden skriftlig måde) meddele dette inden udløbet af de 14 dages fortrydelsesret. Såfremt Legal Travel Beagle har igangsat sagsbehandlingen, kan kunden ikke fortryde aftalen, hvis der er gået mere end de 14 dage. I så fald vil Legal Travel Beagle allerede have udført den overfor kunden leverede tjenesteydelse.

9. LOVVALG OG VÆRNETING

9.1 Enhver tvist om forståelse af de gældende generelle vilkår og betingelser, vil blive forsøgt løst i mindelighed mellem kunden og Legal Travel Beagle. Såfremt det bliver nødvendigt, kan tvisten indbringes for de danske domstole og skal afgøres efter dansk national ret ved Retten i Aalborg som første instans.

10. ACCEPT OG UNDERSKRIFT

Legal Travel Beagle anbefaler, at kunden udfylder og underskriver nedenstående rubrik og returnerer en kopi til virksomheden straks. På denne måde kan Legal Travel Beagle sikre sig, at kunden forstår og accepterer de vilkår og betingelser, hvorpå Legal Travel Beagle agerer over for kunden, samt hvorpå kunden forpligter sig til at agere over for Legal Travel Beagle.

Legal Travel Beagle Logo

Generelle Vilkår og Betingelser er opdateret Version 10.10.2023_Legal Travel Beagle